مدارک مورد نیاز جهت تمدید عضویت در انجمن صنفی مسولین فنی صنایع غذایی آرایشی و بهداشتی استان اصفهان

واریز مبلغ 25000 تومان جهت تمدید عضویت در انجمن نزد بانک کشاورزی به شماره حساب 654852349 به نام انجمن صنفی مسولین فنی صنایع غذایی آرایشی و بهداشتی استان اصفهان