انجمن صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی،آرایشی و بهداشتی استان اصفهان
چند کلمه در مورد اعضای ما

دارای بهترین تیم مدیریتی

اعضای هیئت مدیره انجمن

-5956308896211646110_121

دکتر نرگس نادیان​

رئیس هیئت مدیره​

لیسانس دکترای صنایع غذایی

26 سال سابقه کاری

-5956308896211646111_121

ارش مطیعی نزاد​

نایب رئیس هیئت مدیره​

لیسانس علوم وصنایع غذایی

27 سال سابقه کاری

-5956308896211646117_121

بهمن کروندی

عضو هئیت مدیره

لیسانس تغذیه

25 سال سابقه کاری

-5956308896211646113_120

زهره مظاهری​

عضو هئیت مدیره

لیسانس علوم و صنایع غذایی

18 سال سابقه کاری

-5956308896211646114_121

زهرا تحویلیان​

عضو هئیت مدیره

لیسانس شیمی

22 سال سابقه کاری

dsd

فرناز رزاززاده​

عضو هئیت مدیره

دانشجوی دکتری صنایع غذایی

8 سال سابقه کاری

-5956308896211646115_121

سید علی شهشهانی​

بازرس انجمن​

لیسانس تغذیه

22 سال سابقه کاری

-5956308896211646112_109

حمید رضا حمیدی​

خزانه دار انجمن ​

لیسانس علوم و صنایع غذایی
ارشد مدیریت MBA

17 سال سابقه کاری

-5956308896211646116_121

سمیه کیانی​

دبیر انجمن​

لیسانس حسابداری

12 سال سابقه کاری