• اسکن پروانه بهره برداری بهداشت (در صورت داشتن سابقه پروانه بهره برداری بهداشت) با فرمت jpg و حجم کمتر از ۲۰۰KB
  • اسکن فرم های pmf(کارگاهی-کارخانه ای) یا smf (آرایشی و بهداشتی ) **لازم به ذکر است تمامی صفحات دارای شماره ، تاریخ ، مهر و امضای مسئول فنی و مدیر عامل یا کارفرما باشد**با فرمت pdf و حجم کمتر از ۲۰۰KB
  • اسکن نقشه ساختمان (جانمایی تجهیزات خط تولید و فایل راهنما و با امضای مهندس طراح و مسئول فنی) با فرمت PDF ‌و حجم کمتر از ۲۰۰KB
  • اسکن پروانه فعالیت اقتصادی (صنایع و معادن یا جهاد کشاورزی و اصناف ..) با فرمت PDF و حجم کمتر از ۲۰۰KB
  • اسکن قرارداد آزمایشگاه های همکار (نوع و تعداد دفعات آزمایش در متن قرار داد مشخص شده باشد) با فرمت PDF و حجم کمتر از ۲۰۰KB
  • اسکن تمام صفحات اساسنامه (در صورتی که واحد دارای شخصیت حقوقی بوده -بارگذاری در کارتابل کارفرما)به صورت JPG و حجم کمتر از ۲۰۰KB
  • اسکن اجاره نامه یا سند مالکیت (در کارتابل کارفرما بارگزاری شود) با فرمت JPG و حجم کمتر از ۲۰۰KB
  • اسکن OPC خط تولید (صرفا کارخانه های غذایی و آشامیدنی) به صورت PDF و حجم کمتر از ۲۰۰KB
  • دسته و محصولات در ثبت منبع