• تسویه حساب مسئول فنی قبلی
  • اصل شناسنامه و کارت ملی مسئول فنی
  • شناسنامه و کارت ملی کارفرما
  • مهر شرکت
  • ۳ سری فرم قرارداد
  • واریز مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال جهت عقد قرارداد و عضویت
  • حضور کارفرما الزامی می باشد!!!